Bosnia(BA)English (United Kingdom)
Hrastik d.o.o.

Poslovno drutvo Hrastik ivinice due od pola stolje?a uspjeno se bavi primarnom i finalnom obradom drveta. Prate?i zahtjeve trita i elje svojih kupaca, preduze?e je 1991. godine iz samostalne zanatske radnje preraslo u ozbiljnu tvornicu proizvoda od drveta, proirivi svoje mogu?nosti i ponudivi sasvim novi i druga?iji pristup u izradi gra?evinske stolarije. Bogata tradicija, kakvom se tek rijetki mogu pohvaliti, svrstala nas je u red preduze?a kojima se vjeruje, tako da smo u mnoge domove unijeli toplinu i sklad. Nove generacije, koje nastavljaju tradiciju, unijele su u porodi?ni biznis inovativnost i dizajn uskladile sa modernim evropskim tokovima. Danas se Hrastik, zahvaljuju?i svojim kadrovima i vrhunskoj tehnologiji, koji su zaokruili proizvodni proces, moe pohvaliti kvalitetnim sortimentima drveta, te moderno dizajniranom stolarijom, a brojni nai kupci funkcionalno?u, ljepotom i trajno?u proizvoda koji su kupili u Hrastiku.

 

Izrada ove web stranice je omogu?ena uz podrku Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID) i vedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju (Sida). Sadraj predstavlja odgovornost Hrastik d.o.o. i ne odraava stavove USAID-a, Sida-e ili vlada Sjedinjenih Ameri?kih Drava i vedske.